ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนท่านสมาชิก เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์การเป็นสมาชิกของท่าน โปรดตรวจสอบวันหมดอายุสมาชิกทุกศูนย์ธุรกิจ โดยระบบจะยึดวันหมดอายุสมาชิกจากผังสายงานเป็นหลัก และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กรุณาต่ออายุรหัสสมาชิกตามศูนย์ธุรกิจของท่านก่อนวันหมดอายุในศูนย์ธุรกิจนั้นๆ


ประกาศ!! บริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนแปลงช่วงระยะเวลาการทำคุณสมบัติโปรโมชั่นแผน B ที่กำหนดเดิมในเดือน "กุมภาพันธ์ 2559" ไปเป็นเดือน "มีนาคม 2559" แทน.....จึงประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน


Gift of LOVE

Aplus ชุด 1 และ ชุด 2

Aplus โสมแดง

Pro-A

Super vip